Not: Namık Kemal'in Hürriyet Kasidesi. Aslından okumak en güzeli ama, gençleri düşünüp her beyiti, bugünkü Türkçeye aktarmaya çalıştım. 

                                                                       Hürriyet Kasidesi

Görüp ahkâm-ı asrı münharif sıdk-ı selametten

Çekildik izzet-i ikbal ile bab-ı hükümetten

Zamanın hükümlerini sapmış görüp doğruluk ve selametten

Çekildik kendimiz izzetle ve arzuyla hükümet eşiğinden

Usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetten 
Mürüvvet-mend olan mazluma el çekmez iânetten 

                                        Usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetten

                                        İyiliksever olan mazluma el çekmez yardımdan


Hakîr olduysa millet, şânına noksan gelir sanma 

 Yere düşmekle cevher, sâkıt olmaz kadr-ü kıymetten

                                          Hakir olduysa millet, şanına noksan gelir sanma

                                          Yere düşmekle cevher, sakıt olmaz kadr ü kıymetten

Vücudun kim hamir-i mâyesi hâk-i vatandandır

Ne gam rah-i vatanda hâk olursa cevr ü mihnetten

                                             Vücudun ki mayasının hamuru vatan toprağındandır

                                             Ne gam vatan yolunda toprak olursa zulmet ve mihnetten

Muini zâlimin dünyada erbâb-ı denaettir

Köpektir zevk alan, sayyâd-ı bi-insâfa hizmetten

                                               Zalimin dünyada yardımcısı kötü huy sahipleridir

                                               Köpektir zevk alan insafsız avcıya hizmetten

Hemen bir feyz-i bâkî terk eder bir zevk-i fânîye

Hayatın kadrini âli bilenler, hüsn-i şöhretten.

                                                Anında kalıcı bir feyzi terk eder geçici bir zevk için

                                                Üstün tutanlar hayatın değerini iyi bir şöhretten

Nedendir halkta tul-i hayata bunca rağbetler

Nedir insana bilmem menfaat hıfz-ı emanetten.

                                                    Nedendir halkta hayatın uzamasına bunca rağbetler

                                                     İnsanın menfaati nedir bilmem emaneti korumaktan

Cihanda kendini her ferdden alçak görür ol kim

Utanmaz kendi nefsinden de ar eyler melametten

                                                    Cihanda kendini her kişiden alçak gören o kişi hayret

                                                     Utanmaz kendi nefsinden ar eyler melametten

Felekten intikam almak, demektir ehl-i idrake

Edip tezyid-i gayret müstefid olmak nedametten

                                                     İdrak sahiplerine felekten intikam almak demek

                                                     Gayret artırıp istifade etmektir pişmanlıktan

Durup ahkâm-ı nusret ittihâd-ı kalb-i millette

Çıkar âsâr-ı rahmet, ihtilaf-ı rey-i ümmetten

                                                     Yardım hükümleri milletin kalp birliğindedir

                                                      Rahmet eserleri çıkar ümmetin fikirlerinin farklılığından

                                                      (Efendimizin bu hadislerinin başka bir ifadesi:

                                                       Barika-yı hakikat müsademe-yi efkârdan çıkar)

Eder tedvîr-i âlem bir mekînin kuvve-i azmi

Cihân titrer sebât-ı pây-ı erbâb-ı metanetten

                                                      Döndürür dünyayı yerinde sabit duranın kuvvet ve azmi

                                                       Cihan titrer, metanet sahibinin ayak diremesinden

Kaza her feyzini her lütfunu bir vakt için saklar

Fütur etme sakın milletteki za'f u betaetten

                                                       Kader her feyzini her lütfunu bir vakte saklar

                                                        Korkma sakın milletteki zaaf ve gevşeklikten

Değildir şîr-i der-zencire töhmet acz-i akdamı

Felekte baht utansın bi-nasib- erbab-ı himmetten

                                                        Zincire vurulmuş aslana değildir suç adımlarındaki acziyet

                                                        Baht utansın dünyada nasipsiz himmet sahiplerinden

Ziya dûr ise evc-i rif'atinden iztırâridir

hicâb etsin tabiat yerde kalmış kabiliyetten

                                                         Işık uzak ise yüksekliğin zirvesinden, çaresizliktendir

                                                         Tabiat utansın yerde kalmış kabiliyetten

Biz ol nesl-i kerîm-i dûde-i Osmaniyânız kim

Muhammerdir serâpâ mâyemiz hûn-ı hamiyetten

                                                          Biz Osmanlı boyunun o kerim neslindeniz ki

                                                          Yoğrulmuştur mayamız tamamen hamiyet kanından

Biz ol âl-i himem erbâb-ı cidd ü içtihâdız kim

Cihangirâne bir devlet çıkardık bir aşiretten

                                                          Biz öyle himmet evladı, öyle içten ve azimle çalışan kimseleriz ki

                                                          Cihangirane bir devlet çıkardık bir aşiretten

Biz ol ulvi-nihâdânız ki meydân-ı hamiyette

Bize hâk-i mezar ehven gelir hâk-i mezelletten

                                                            Biz öyle yüce yaradılışlılarız ki hamiyet meydanında

                                                            Mezar toprağı daha iyi gelir bize zillet toprağından

Ne gam pür âteş-i hevl olsa da gavgâ-yı hürriyet

Kaçar mı merd olan bir can için meydân-ı gayretten

                                                            Hürriyet için kavga saf korkulu ateş olsa ne gam

                                                            Kaçar mı mert olan can için gayret meydanından  

Kemend-i can-güdâz-ı ejder-i kahr olsa cellâdın

Müreccahtır yine bin kerre zencîr-i esâretten

                                                             Cellâdın can yakan kemendi kahrın ejderi olsa

                                                             Bin kere fazla tercih edilir esaret zincirinden

Felek her türlü esbâb-ı cefasın toplasın gelsin 
Dönersem kahbeyim millet yolunda bir azîmetten

                                                              Felek her türlü cefa gerekçelerini toplasın gelsin

                                                              Dönersem kahbeyim millet için çıktığım bir yoldan

Anılsın mesleğimde çektiğim cevr ü meşakkatler 
Ki ednâ zevki âlâdır vezâretten sadâretten 

                       Anılsın mesleğimde çektiğim zulüm meşakkatler

                                                             Ki küçük zavki yücedir vezaretten sadaretten

 

 

Vatan bir bî-vefâ nâzende-i tannâza dönmüş kim 
Ayırmaz sâdıkân-ı aşkını âlâm-ı gurbetten

                                                          Vatan vafasız bir nazlı güzele dönmüş ki

                                                           Ayrımaz aşk sadıklarını gurbet elemlerinden

Müberrâyım recâ vü havfden indimde âlidir 
Vazifem menfaatten hakkım agrâz-ı hükümetten

                                                          İbra edilmişim ümit ve korkudan; üstündür benim için

                                                          Vazifem menfaatimden, hakkım hükümet garezlerinden

Civânmerdân-ı milletle hazer gavgâdan ey bidâd 
Erir şemşîr-i zulmün âteş-i hûn-i hamiyetten

                                                           Milletin yiğitleriyle kavgadan çekin ey adaletten nasipsiz

                                                           Zulmün kılıcı erir hamiyet kanının atelşinden

Ne mümkün zulm ile bidâd ile imhâ-yı hürriyet 
Çalış idrâki kaldır muktedirsen âdemiyetten 

                                                            Ne mümkün zulmle adaletsizlikle hürriyeti imha etmek

                                                            Çalış kaldır idraki gücün yetiyorsa insanlıktan

Gönülde cevher-i elmâsa benzer cevher-i gayret 
Ezilmez şiddet-i tazyikten te'sir-i sıkletten 

                                                             Gönülde elmas cevherine benzer gayret cevheri

                                                              Ezilmez basıncın şiddetinden, ağırlığın tesirinden

Ne efsunkâr imişsin ah ey didâr-ı hürriyet 
Esîr-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esâretten 

                                                           Ne efsunkâr imişsin ah ey hürriyetin yüzü

                                                           Aşkının esiri olduk gerçi kurtulduk esaretten
Senindir şimdi cezb-i kalbe kudret setr-i hüsn etme 
Cemâlin ta ebed dûr olmasın enzâr-ı ümmetten

                                                             Senindir şimdi kalbi cezbetme kudreti güzelliğini saklama

                                                             Yüzün ebeden kadar uzak olmasın ümmetin nazarından

Ne yâr-ı cân imişsin ah ey ümmid-i istikbâl 
Cihanı sensin azad eyleyen bin ye's ü mihnetten 

                                                             Ne can dostuymuşsun ah ey gelecek umudu

                                                             Cihanı sensin kurtaran bin üzüntü ve sıkıntılardan

Senindir devr-i devlet hükmünü dünyaya infâz et 
Hüdâ ikbâlini hıfzeylesin hür türlü âfetten 

                                          Senindir devlet etme dönemi hükmünü dünyaya infaz et

                                          Allah ikbalini saklasın her türlü afetten

Kilâb-ı zulme kaldı gezdiğin nâzende sahrâlar 
Uyan ey yâreli şîr-i jeyân bu hâb-ı gafletten 

                                           Zulüm köpeğine kaldı gezdiğin güzelim sahiller

                                           Uyan ey yaralı kükreyen aslan bu gaflet uykusundan

                                                                                                                                                            Namık Kemal(1840 - 1888)

 

Site içi arama

Site düzenlemesi Crystal Studio